B?Z?M HEKAY?M?Z

X?rç?ng müalic?sind?n keçm?yin n? oldu?unu d?qiq bilir?m. 

?yn?l?rin, d?rmanlar?n v? ?m?liyyatlar?n d?rin qaranl?q bir çuxuruna q?rq olma??n n? kimi hiss etdiyini bilir?m. U?aqlar?n ömürl?ri boyu müalic? etm?li olduqlar? bu müalic?l?rin yan t?sirl?rinin oldu?unu da bilir?m. U?aqlar izl?rim? t??ssüf dolu bax??larla baxanda nifr?t edir?m. Sa? qald?m, ancaq b?d?nimd?ki v? ür?yimd?ki izl?r heç vaxt yox olmaz.

X?st?xanada bir il yar?m ya?ad?qdan sonra, doqquz dövr kimya, 15 ?m?liyyat, sonsuz iyn?l?r, emosional v? fiziki a?r?lar, son kemoterapi günümd? dünyan?n ?n xo?b?xt insan? oldum. Ancaq x?st?xana ?traf?nda ?ziyy?t ç?k?n h?r bir u?a?a baxanda ba?a dü?düm ki, m?nim üçün yeni bit?n i?g?nc?l?ri dig?r u?aqlar keçir. V?qfimi qurma?a q?rar verdim -Koenig U?aql?q X?rç?ngi V?qfi- bac?m v? ail?ml? birlikd?, x?rç?ng diaqnozu qoyulmu? dig?r u?aqlar? geri qaytar?b onlara köm?k etdik ki, hiss etdiyim a?r?dan xilas olsunlar. M?n onlara emosional d?st?k v? maddi yard?m göst?rir?m ki, valideynl?ri il? birlikd? mübariz? apars?nlar v? u?aqlar da özl?ri üçün aya?a qalxs?nlar. H?m d? mahn? oxumaq v? ç?x??lar etm?kl? u?aql?q x?rç?ngi haqq?nda m?lumatl?l???m? yaym??am.  

U?aqlara v? ail?l?rin? köm?k etm?y? davam etm?k v? t?m?limi möhk?ml?ndirm?k üçün köm?yiniz? ehtiyac?m var!

Elana Koenig, KCCF-in qurucusu

Öd?nil?c?k:
Koenig U?aql?q X?rç?ngi V?qfi
 
E-poçt:
1175 York prospekti, Suite 15E New York, NY 10065

Koenig U?aql?q X?rç?ngi V?qfi

Koenig U?aql?q X?rç?ngi V?qfi, Inc, Daxili G?lir M?c?ll?sinin 501 (c) (3) madd?sin? ?sas?n azadd?r. Bütün ian?l?r vergid?n silinir. V?qf 21 fevral 2020-ci ild? t?sis edilmi?dir.

EIN kodumuz: 84-489-2279

azAzerbaijani
Ba???lay?n